Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie


Zapisy do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lesznie na rok szkolny 2019/2020 - dzieci zamieszkałych w obwodzie

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lesznie planuje uruchomić w roku szkolnym 2019/2020 dwa oddziały klas pierwszych. Na podstawie art.130 ust.5 i art. 133 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm. ) do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. Zgłoszenie dzieci do klasy pierwszej przyjmowane będzie od 11 lutego do 8 marca 2019 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły. Zapisu dziecka dokonują rodzice/opiekunowie prawni. W celu założenia dokumentacji szkolnej rodzice/opiekunowie prawni wypełniają druk zgłoszenia dziecka. Druk zgłoszenia będzie do pobrania bezpośrednio w sekretariacie szkoły bądź ze strony internetowej. Dodatkowych informacji udziela sekretariat pod numerem telefonu (65) 5270011.

Rekrutacja do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lesznie na rok szkolny 2019/2020 - dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja do klasy pierwszej szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 - dzieci spoza obwodu szkoły będzie prowadzona zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 17.01.2019 r. , w miarę posiadania wolnych miejsc w uruchamianych oddziałach. W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę kryteria określone Uchwałą Nr XXXIII/399/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 marca 2017 r., w sprawie określenia kryteriów do postępowania rekrutacyjnego, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Leszno, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, będą przyjmowane w sekretariacie szkoły od 01.04 do 19.04.2019 oraz w postępowaniu uzupełniającym od 01.07 do 05.07.2019.


Załącznik 14/2019

Obrazek
Obrazek

Załącznik nr 17/2019

Obrazek
Obrazek